Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxi hóa của các hợp chất mangostin chiết xuất từ vỏ măng cụt

Nguyễn Minh Thông, Đinh Tuấn, Phạm Cẩm Nam

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu lý thuyết hoạt tính chống oxi hóa các hợp chất mangostin chiết xuất từ vỏ quả măng cụt. Ba cơ chế chính của chất chống oxi hóa đã được nghiên cứu: cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), cơ chế chuyển electron chuyển proton (SETPT) và cơ chế mất proton chuyển electron (SPLET). Các đại lượng: năng lượng đứt liên kết O-H (BDE), năng lượng ion hóa (IE), ái lực proton (PA) và năng lượng chuyển electron (ETE) là các thông số đặc trưng cho ba cơ chế trên cũng được tính trong pha khí và nước. Sự ảnh hưởng của dung môi nước đến enthanpy phản ứng cũng được tính toán bằng phương pháp IEF-PCM. Kết quả tính toán cho thấy cơ chế HAT là cơ chế thuận lợi cho việc giải thích hoạt tính chống oxy hóa của xanthone trong pha khí, còn cơ chế SPLET được ưu tiên về mặt nhiệt động trong pha nước. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433