Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu oxi hóa điện hóa butanol thành axit butanoic

Nguyễn Thị Bích Linh, Diệp Khanh, Đặng Xuân Dự

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất chuyển hóa butanol thành axit butanoic bằng phương pháp điện phân dòng không đổi. Hiệu quả của quá trình chuyển hóa được đánh giá bằng phương pháp chuẩn độ axit – bazơ và sắc ký lỏng cao áp (HPLC). Kết quả cho thấy điều kiện thích hợp để chuyển hóa butanol thành axit butanoic bao gồm mật độ dòng i = 0,3 đến 0,35A/cm2 và nhiệt độ phòng ~ 370C. Thành phần dung dịch điện phân gồm butanol 0,45M; Na2SO4 0,2M và H2SO­4  0,12M. Hiệu suất phản ứng chuyển hóa butanol thành axit butanoic đạt 72,9%.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433