Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tối ưu hóa điều kiện tách và xác định các axit béo trong mỡ cá basa Việt Nam bằng phương pháp sắc ký khí ion hóa ngọn lửa

Võ Thị Việt Dung, Nguyễn Xuân Trung, Yasuaki Maeda

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, sử dụng phương pháp sắc ký khí ion hóa ngọn lửa (GC/FID) để tách và xác định các axit béo có trong mỡ cá basa Việt Nam. Ảnh hưởng của chương trình nhiệt độ lò cột (nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ tăng nhiệt của cột tách), tốc độ pha động và tỉ lệ bơm chia dòng đến khả năng tách các metyl este axit béo (FAME) và độ lặp lại của tỷ lệ diện tích pic FAME/IS đã được nghiên cứu. Mô hình hóa thực nghiệm đối với GC/FID tìm được điều kiện tối ưu: nhiệt độ ban đầu của cột tách: 1400C, tốc độ tăng nhiệt của cột tách: 2.40C/phút; tốc độ pha động: 20.5cm/s và tỷ lệ bơm chia dòng là 30:1. Kết quả phân tích các axit béo có trong mỡ cá basa Việt Nam bao gồm 25 axit béo trong đó hàm lượng axit béo no, axit béo không no một nối đôi và axit béo không no nhiều nối đôi chiếm lần lượt là 42,84%, 38,44% và 18,48%.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433