Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh các đặc trưng hóa lý hai loại diatomite Phú Yên và diatomite merck

Bùi Hải Đăng Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Đăng Ngọc, Đinh Quang Khiếu

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi đã so sánh các đặc trưng hóa lý của hai vật liệu diatomite tự nhiên và diatomite của Merck. Các vật liệu này được đặc trưng bằng XRD, SEM, TEM, đo đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp khí nitơ. Khác với diatomite của Merck có độ kết tinh cao, diatomite tự nhiên chủ yếu ở dạng vô định hình với diện tích bề mặt riêng lớn hứa hẹn sẽ là vật liệu hấp dẫn trong việc ứng dụng vào lĩnh vực hấp phụ và xúc tác.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433