Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định cadimi trong mẫu rắn môi trường bằng phương pháp von – ampe hòa tan

Nguyễn Thị Lợi

Tóm tắt


Cadimi (Cd) là kim loại nặng  mặc dù tồn tại ở mức vết (cỡ ppm » mg/l) và siêu vết (cỡ ppb » μg/l) nhưng lại có độc tính cao [1, 2]. Theo một số kết quả phân tích Cd trước đây: Nồng độ Cd thấp và thường đi kèm với các kim loại khác, đặc biệt là Fe với hàm lượng cao nên khó xác định. Để phát triển phương pháp xác định Cd, bài báo xây dựng quy trình tách Cd bằng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) kết hợp với phương pháp phân tích von-ampe hòa tan (SV) dùng điện cực màng bismut (BiFE) insitu được biến tính bằng nafion, độ đúng của quy trình được đánh giá qua việc phân tích mẫu so sánh đã được cấp chứng chỉ (CRM) và áp dụng thành công quy trình để xác định hàm lượng Cd trong một số mẫu trầm tích sông Hương – thành phố Huế ( Giã Viên, Ngã Ba Tuần, Bao Vinh…). Bài báo này đã góp phần nghiên cứu phát triển BiFE cho phương pháp SV và áp dụng nó để xác định lượng vết kim loại độc Cd trong một số mẫu rắn môi trường.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433