Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Zip-8 (Zn, Fe)

Mai Thị Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Văn Đức, Đinh Quang Khiếu

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu biến tính ZIF-8 bằng Fe2+ theo các tỉ lệ mol Zn2+/Fe2+ lần lượt là 9/1; 8/2 và 7/3. Vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp XRD, BET, AAS, XPS, DR-UV-Vis. Kết quả cho thấy ở tỉ lệ Fe2+ thấp một phần Fe2+ đã thay thế đồng hình với Zn2+trong mạng ZIF-8. Khi tỉ lệ Fe2+ tăng lên thì một phần Fe2+thay thế trong mạng và một phần phân bố trong mao quản. Ở tỉ lệ Zn2+/Fe2+  7/3 vẫn còn cấu trúc zeolite nhưng khi tỉ lệ Zn2+/Fe2+ < 7/3 thì cấu trúc zeolite bị phá vỡ. Năng lượng vùng cấm giảm từ 3,2 eV của ZnO đến 2,2  eV khi biến tính vật liệu ZIF-8 bằng Fe2+.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433