Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sự phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black (RDB) trên xúc tác MIL-101(Cr)

Võ Thị Thanh Châu, Đinh Quang Khiếu, Hoàng Văn Đức, Trần Ngọc Lưu, Lưu Ngọc Lượng, Trần Trọng Hiếu, Đào Thị Bích Phượng, Đặng Hữu Phú

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, vật liệu MIL-101(Cr) được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Sản phẩm được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), quang điện tử tia X (XPS), phổ phản xạ khuyếch tán tử ngoại khả kiến (UV-Vis-DR). MIL-101(Cr) được ứng dụng trong phản ứng phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black RGB (RDB) trong dung dịch nước. Kết quả cho thấy MIL-101(Cr) có khả năng xúc tác quang trong cả vùng ánh sáng UV và khả kiến. Nghiên cứu động học của phản ứng phân hủy quang hóa RDB trên MIL-101(Cr) với sự kích thích của ánh sáng UV đã thực hiện. Bậc phản ứng và hằng số tốc độ ban đầu của phản ứng thu được lần lượt là 0,604 và 1,156 [(mg.L-1)0,396.phút-1].  MIL-101(Cr) được cấu tạo từ các cụm Cr3O16 đóng vai trò như những chấm lượng tử được bao quanh bởi 6 phối tử terephtalat hoạt động như những anten hấp thụ ánh sáng tạo nên trường phối tử gây ra sự hấp thụ và dịch chuyển điện tử. Vì vậy, trong kết quả UV-Vis-DR thu được có 3 pic hấp thụ tương tứng với 3 sự dịch chuyển điện tử 4A2g ® 4T2g, 4A2g ® 4T1g, 4A2g ® 4T1g (P) trên giản đồ Tanabe-Sugano d3.      


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433