Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Lâm Đồng trong quá trình fenton dị thể để phân hủy xanh metylen

Phạm Đình Dũ, Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Thị Diễm Trang, Nguyễn Đặng Thủy Tiên, Lý Ngọc Tâm

Tóm tắt


Nghiên cứu này tập trung khảo sát phản ứng phân hủy xanh metylen (kí hiệu MB) trong quá trình Fenton dị thể với xúc tác là bùn đỏ Lâm Đồng đã hoạt hóa. Bùn đỏ thô được xử lí axit bằng cách rửa hai lần với HCl 0,1 mol/L, sau đó được hoạt hóa bằng cách nung ở 700oC trong 4 giờ (kí hiệu BĐA-700). Kết quả phân tích bằng phổ tán xạ tia X (EDX) và nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy rằng sắt oxit là oxit chính trong mẫu BĐA-700 với độ tinh thể cao. Kết quả phân tích bằng hiển vi điện tử quét (SEM) và đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ nitơ cho thấy rằng mẫu BĐA-700 bao gồm các hạt nano hình cầu với diện tích bề mặt riêng cao. Sự oxi hóa MB được thực hiện tại 30oC trong các môi trường pH khác nhau. Phương pháp tốc độ đầu được sử dụng để nghiên cứu động học phản ứng này. Kết quả chỉ ra rằng MB bị phân hủy cao trong khoảng pH ban đầu của dung dịch từ 5 đến 9. Phản ứng phân hủy MB với H2O2 trên BĐA-700 có bậc của MB là 1,57 và bậc của H2O2 là 0,86. Giá trị hằng số tốc độ phản ứng xác định ở 30oC là 84,86.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433