Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát quá trình điều chế hạt nano chitosan – tripolyphosphat

Dương Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Quá trình điều chế hạt nano chitosan (CS)-tripolyphosphat (TPP) đã được khảo sát từ nguyên liệu ban đầu là chitosan có phân tử lượng trung bình cao. Các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt như: tỷ lệ CS/TPP và pH đã được khảo sát qua FE-SEM. Độ phân bố kích thước hạt được khảo sát qua phần mềm UTHCSA Image Tool 3.00. Kết quả sẽ góp phần dự đoán cơ chế tạo hạt nano chitosan-tripolyphosphat.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433